Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2018-04-09
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2017. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 14 048 22,2
Uppsala län 1 116 1,8
Södermanlands län 1 091 1,7
Östergötlands län 1 772 2,8
Jönköpings län 1 734 2,7
Kronobergs län 994 1,6
Kalmar län 2 964 4,7
Gotlands län 1 005 1,6
Blekinge län 945 1,5
Skåne län 5 885 9,3
Hallands län 2 665 4,2
Västra Götalands län 9 988 15,8
Värmlands län 2 263 3,6
Örebro län 1 307 2,1
Västmanlands län 896 1,4
Dalarnas län 4 948 7,8
Gävleborgs län 1 119 1,8
Västernorrlands län 1 140 1,8
Jämtlands län 3 077 4,9
Västerbottens län 1 842 2,9
Norrbottens län 2 410 3,8
Riket 63 208 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta