Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Statistik, sannolikhet, kombinatorik Förståelse för räknesätt Symmetri, massa Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Gotland 616 96,5 95,5 91,9 96,5 89,0 91,2 80,5 86,0 87,6
Gotlands län 616 96,5 95,5 91,9 96,5 89,0 91,2 80,5 86,0 87,6
Riket 118 732 95,3 95,6 92,7 95,0 89,4 90,8 82,6 86,8 89,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta