Gymnasiebehörighet - Regionfakta
Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2017-10-18
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region    

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Falkenberg

493

79,9

79,1

77,1

77,3

20,1

Halmstad

958

84,2

83,5

81,5

81,2

15,8

Hylte

154

72,1

70,8

67,5

65,6

27,9

Kungsbacka

1 105

87,3

86,7

85,6

85,6

12,7

Laholm

277

77,6

77,3

75,5

73,3

22,4

Varberg

664

85,4

84,8

83,6

83,4

14,6

Hallands län

3 651

83,8

83,1

81,5

81,2

16,2

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket . Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta