Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Jämtlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 982 322 010 2,2
Kor, uppfödning av kalvar 4 635 207 620 2,2
Kvigor, tjurar och stutar 9 281 499 556 1,9
Kalvar, under 1 år 8 843 472 159 1,9
Baggar och tackor 5 157 301 468 1,7
Lamm 4 207 304 611 1,4
Galtar för avel .. 1 574 ..
Suggor för avel .. 139 627 ..
Slaktsvin >20 kg 876 836 002 0,1
Smågrisar <20 kg .. 384 731 ..
Höns 16 563 7 293 848 0,2
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 29 741 1 501 345 2,0
Får 9 364 606 079 1,5
Svin 876 1 361 934 0,1
Höns 16 563 18 364 153 0,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta