Geografi

Kalmar län har en landareal som omfattar 11 694 km2. Både länets yta och befolkning utgör knappt 3% av Sveriges. Största delen av landarealen, 64 procent, består av skogsmark. Länet har mer än 2000 sjöar om minst 1 hektar.
Skärgården omfattar 16 000 öar, holmar och skär.
Länets största stad är residensstaden Kalmar som grundlades redan på 1100-talet.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta