Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2016-12-07
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

66,7 procent av de exporterande företagen i Norrbottens län 2015 hade en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 81,1 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2015

         

Omsättning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

576

3 038

21 239

73 443

250-999 Tkr

135

382

6 452

15 454

1-1,9 Mnkr

43

118

2 753

5 705

2-4,9 Mnkr

42

95

2 984

5 830

5-9,9 Mnkr

27

52

1 762

3 225

10-49 Mnkr

24

44

2 759

4 704

50-99 Mnkr

4

12

730

1 090

100 - Mnkr

13

4

1 161

1 441

Samtliga

864

3 745

39 840

110 892

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta