Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Inledning

Askersund Hallsberg Laxå Degerfors Lekeberg Kumla Karlskoga Örebro Lindesberg Nora Hällefors Ljusnarberg
Örebro läns 294 941 invånare
är fördelade på 12 kommuner.
Källa: SCB 2016-12-31
  Kvinnor Män
Askersund 5 539 5 743
Degerfors 4 680 4 929
Hallsberg 7 592 8057
Hällefors 3 478 3 660
Karlskoga 15 277 15 261
Kumla 10 643 10 691
Laxå 2 747 2 962
Lekeberg 3 671 3 965
Lindesberg 11 676 12 068
Ljusnarberg 2 369 2 637
Nora 5 339 5 326
Örebro 74 171 72 460
Örebro län 147 182 147 759

 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Ett delmål är att åstadkomma en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. En viktig del i detta arbete är att sätta mål, sprida kunskap, utveckla metoder och inte minst följa upp arbetet.  

På den här webbplatsen har vi samlat tillgänglig statistik som visar hur det ser ut i Örebro län idag. En del uppgifter är hämtade från tillgängliga öppna källor som SCB, BRÅ och Försäkringskassan medan andra uppgifter är inhämtade via enkätundersökningar där deltagandet är frivilligt och därmed endast ger en indikation på fördelningen i kommunerna.
Den sammanställda statistiken presenteras under respektive Jämställdhetsmål och uppdateras då nya data finns tillgängliga.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 

 

Jämställdhet
-en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

Jämställdhet - jämlikhet

Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2018 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se