Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Inledning

Askersund Hallsberg Laxå Degerfors Lekeberg Kumla Karlskoga Örebro Lindesberg Nora Hällefors Ljusnarberg
Örebro läns 298 907 invånare
är fördelade på 12 kommuner.
Källa: SCB 2017-12-31
  Kvinnor Män
Askersund 5 502 5 673
Degerfors 4 715 4 953
Hallsberg 7 727 8205
Hällefors 3 453 3 656
Karlskoga 15 191 15 222
Kumla 10 787 10 719
Laxå 2 720 2 923
Lekeberg 3 786 4 082
Lindesberg 11 613 12 000
Ljusnarberg 2 371 2 571
Nora 5 388 5 359
Örebro 75 864 74 427
Örebro län 149 117 149 790

 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Ett delmål är att åstadkomma en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. En viktig del i detta arbete är att sätta mål, sprida kunskap, utveckla metoder och inte minst följa upp arbetet.  

På den här webbplatsen har vi samlat tillgänglig statistik som visar hur det ser ut i Örebro län idag. En del uppgifter är hämtade från tillgängliga öppna källor som SCB, BRÅ och Försäkringskassan medan andra uppgifter är inhämtade via enkätundersökningar där deltagandet är frivilligt och därmed endast ger en indikation på fördelningen i kommunerna.
Den sammanställda statistiken presenteras under respektive Jämställdhetsmål och uppdateras då nya data finns tillgängliga.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 

 

Jämställdhet
-en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

Jämställdhet - jämlikhet

Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2018 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se