Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Skåne län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 37 894 322 010 11,8
Kor, uppfödning av kalvar 37 553 207 620 18,1
Kvigor, tjurar och stutar 69 642 499 556 13,9
Kalvar, under 1 år 69 031 472 159 14,6
Baggar och tackor 34 247 301 468 11,4
Lamm 37 179 304 611 12,2
Galtar för avel 391 1 574 24,8
Suggor för avel 46 069 139 627 33,0
Slaktsvin >20 kg 229 632 836 002 27,5
Smågrisar <20 kg 141 114 384 731 36,7
Höns 1 087 155 7 293 848 14,9
Värpkycklingar 149 378 1 994 435 7,5
Slaktkycklingar 1 228 124 9 075 870 13,5
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 214 120 1 501 345 14,3
Får 71 426 606 079 11,8
Svin 417 206 1 361 934 30,6
Höns 2 464 657 18 364 153 13,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta