Jordbrukets djur - Regionfakta
Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Värmlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 695 322 010 2,1
Kor, uppfödning av kalvar 10 400 207 620 5,0
Kvigor, tjurar och stutar 18 319 499 556 3,7
Kalvar, under 1 år 14 988 472 159 3,2
Baggar och tackor 10 548 301 468 3,5
Lamm 9 013 304 611 3,0
Galtar för avel 29 1 574 1,8
Suggor för avel 3 200 139 627 2,3
Slaktsvin >20 kg 34 835 836 002 4,2
Smågrisar <20 kg 16 885 384 731 4,4
Höns 7 882 7 293 848 0,1
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 50 402 1 501 345 3,4
Får 19 561 606 079 3,2
Svin 54 949 1 361 934 4,0
Höns 7 882 18 364 153 0,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta