Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Västra Götalands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 55 859 322 010 17,3
Kor för uppfödning av kalvar 34 464 207 620 16,6
Kvigor, tjurar och stutar 88 532 499 556 17,7
Kalvar, under 1 år 82 924 472 159 17,6
Tackor och baggar 41 906 301 468 13,9
Lamm 42 328 304 611 13,9
Galtar för avel 223 1 574 14,2
Suggor för avel 26 809 139 627 19,2
Slaktsvin, 20 kg och däröver 182 181 836 002 21,8
Smågrisar, under 20 kg 62 064 384 731 16,1
Höns 662 744 7 293 848 9,1
Värpkycklingar 365 368 1 994 435 18,3
Slaktkycklingar 1 714 777 9 075 870 18,9
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 261 779 1 501 345 17,44
Får 84 234 606 079 13,90
Svin 271 277 1 361 934 19,92
Höns 2 742 889 18 364 153 14,94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta