Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Västra Götalands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 55 859 322 010 17,3
Kor för uppfödning av kalvar 34 464 207 620 16,6
Kvigor, tjurar och stutar 88 532 499 556 17,7
Kalvar, under 1 år 82 924 472 159 17,6
Tackor och baggar 41 906 301 468 13,9
Lamm 42 328 304 611 13,9
Galtar för avel 223 1 574 14,2
Suggor för avel 26 809 139 627 19,2
Slaktsvin, 20 kg och däröver 182 181 836 002 21,8
Smågrisar, under 20 kg 62 064 384 731 16,1
Höns 662 744 7 293 848 9,1
Värpkycklingar 365 368 1 994 435 18,3
Slaktkycklingar 1 714 777 9 075 870 18,9
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 261 779 1 501 345 17,44
Får 84 234 606 079 13,90
Svin 271 277 1 361 934 19,92
Höns 2 742 889 18 364 153 14,94

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2008-2017

Västra Götalands län

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

61 407

60 281

59 383

58 550

59 061

57 812

57 878

57 846

57 169

55 859

Kor, uppf. av kalvar

30 420

29 638

30 637

30 744

30 429

30 506

30 165

29 769

31 342

34 464

Kvigor, tjurar, stutar

87 968

84 358

86 558

85 123

83 145

86 361

85 165

82 727

85 211

88 532

Kalvar, under 1 år

82 794

81 452

80 434

80 341

82 694

79 650

80 064

81 282

82 614

82 924

Baggar och tackor

37 688

31 412

39 568

40 077

41 720

39 847

39 375

39 714

40 702

41 906

Lamm

42 801

35 703

40 985

44 575

46 181

40 671

42 586

43 768

43 539

42 328

Galtar för avel

381

332

256

247

202

226

218

231

222

223

Suggor för avel

33 050

31 903

30 898

28 291

23 516

27 919

25 285

24 244

26 552

26 809

Slaktsvin >20 kg

174 591

202 240

177 288

173 077

184 264

170 453

176 943

161 073

178 376

182 181

Smågrisar <20 kg

83 787

80 873

69 927

77 397

60 077

66 087

60 451

58 668

64 446

62 064

Höns

877 991

831 895

865 569

891 125

853 230

854 268

921 101

663 628

682 969

662 744

Värpkycklingar

260 637

305 566

347 482

474 338

506 324

314 357

324 456

468 731

326 454

365 368

Slaktkycklingar

770 652

588 852

610 267

466 729

971 662

1 084 400

1 322 667

1 266 036

1 300 123

1 714 777

Kalkoner

 

 

876

 

 

539

 

 

 

 

Hästar

 

 

21 177

 

 

19 275

 

 

17 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

262 589

255 729

257 012

254 758

255 329

254 329

253 272

251 624

256 336

261 779

Får

80 489

67 115

80 553

84 652

87 901

80 518

81 961

83 482

84 241

84 234

Svin

291 809

315 348

278 369

279 012

268 059

264 685

262 897

244 216

269 596

271 277

Höns

1 909 280

1 726 313

1 823 318

1 832 192

2 331 216

2 253 025

2 568 224

2 398 395

2 309 546

2 742 889

                     

Riket

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015            

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

 

 

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta