Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2014. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 382 343 306 341
Riket 359 350 317 342

Lönesumma per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

243

223

195

220

2002

251

231

204

228

2003

265

236

215

238

2004

277

244

219

245

2005

289

252

225

253

2006

306

263

231

264

2007

314

277

242

275

2008

327

286

257

288

2009

329

295

267

295

2010

338

296

270

299

2011

345

310

277

309

2012

354

319

286

318

2013

361

325

293

324

2014

371

332

299

331

2015

382

343

306

341

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

395

222

2002

249

234

404

229

2003

259

239

413

237

2004

271

246

421

244

2005

281

255

435

253

2006

292

265

449

262

2007

302

277

476

274

2008

313

289

508

286

2009

317

296

512

294

2010

323

301

525

300

2011

331

314

546

310

2012

340

324

558

319

2013

345

329

563

325

2014

353

337

574

332

2015

359

350

317

342

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2015. Index år 2001=100

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

103

105

104

2003

109

106

111

108

2004

114

109

112

111

2005

119

113

115

115

2006

126

118

119

120

2007

129

124

124

125

2008

135

128

132

131

2009

135

132

137

134

2010

139

132

139

136

2011

142

139

143

140

2012

146

143

147

144

2013

149

145

150

147

2014

153

149

154

151

2015

157

154

157

155

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

102

103

2003

108

105

105

106

2004

113

108

107

110

2005

117

112

110

114

2006

121

116

114

118

2007

126

122

121

123

2008

130

127

129

129

2009

132

130

130

132

2010

134

132

133

135

2011

138

137

138

139

2012

141

142

141

144

2013

143

144

143

146

2014

147

148

146

150

2015

149

153

80

154

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta