Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2017-10-20
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2016/2017.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Mönster i talföljder och geometriska mönster Förståelse för räknesätt Positionssystemet Enkla problem Mäta, jämföra, uppskatta längd, omkrets och area Skriftliga räkne- metoder Överslagsräkning Huvud- räkning och likhets- tecknets betydelse
Gotland 568 96,9 97,1 94,7 97,6 91,2 94,7 79,6 91,2 91,4
Gotlands län 568 96,9 97,1 94,7 97,6 91,2 94,7 79,6 91,2 91,4
Riket 116 123 94,3 95,3 92,8 96,5 87,5 93,1 79,6 89,2 91,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta