Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Örebro län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 374

8 984

17 358

 

 

8 374

8 984

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 815

9 275

18 090

 

 

8 815

9 275

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

8 115

8 559

16 674

 

 

8 115

8 559

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

8 024

8 771

16 795

1 659

1 505

6 365

7 266

0,6

0,5

2,1

2,4

20-24

9 861

10 301

20 162

6 442

6 827

3 419

3 474

2,2

2,3

1,1

1,2

25-29

10 098

10 912

21 010

7 347

8 184

2 751

2 728

2,5

2,7

0,9

0,9

30-34

8 809

9 216

18 025

6 776

7 495

2 033

1 721

2,3

2,5

0,7

0,6

35-39

8 307

8 717

17 024

6 690

7 365

1 617

1 352

2,2

2,5

0,5

0,5

40-44

8 812

9 069

17 881

7 337

7 859

1 475

1 210

2,5

2,6

0,5

0,4

45-49

9 412

9 756

19 168

7 935

8 510

1 477

1 246

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 545

9 878

19 423

7 984

8 509

1 561

1 369

2,7

2,8

0,5

0,5

55-59

8 456

8 639

17 095

6 844

7 158

1 612

1 481

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

8 600

8 364

16 964

5 822

6 030

2 778

2 334

1,9

2,0

0,9

0,8

65-69

8 867

8 695

17 562

1 860

2 761

7 007

5 934

0,6

0,9

2,3

2,0

70-74

9 131

8 833

17 964

960

1 691

8 171

7 142

0,3

0,6

2,7

2,4

75-79

6 361

5 761

12 122

0

0

6 361

5 761

0,0

0,0

2,1

1,9

80-84

4 177

3 314

7 491

 

 

4 177

3 314

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

3 120

1 877

4 997

 

 

3 120

1 877

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

1 681

711

2 392

 

 

1 681

711

0,0

0,0

0,6

0,2

95-99

502

148

650

 

 

502

148

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

50

10

60

 

 

50

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

149 117

149 790

298 907

67 656

73 894

81 461

75 896

22,6

24,7

27,3

25,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta