Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Skånes län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västmanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 278

8 370

11 648

22 539

70 139

92 678

28,1

24,3

Tillverkning och utvinning

14 535

42 674

57 209

133 996

425 271

559 267

25,4

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 588

4 365

5 953

12 609

38 665

51 274

26,7

24,6

Byggverksamhet

4 550

41 048

45 598

34 730

328 787

363 517

10,0

9,6

Handel

35 535

47 013

82 548

265 307

326 332

591 639

43,0

44,8

Transport och magasinering

6 273

23 035

29 308

50 354

183 566

233 920

21,4

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

9 737

9 857

19 594

84 135

84 778

168 913

49,7

49,8

Information och kommunikation

5 787

16 337

22 124

60 030

149 621

209 651

26,2

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

4 137

3 964

8 101

48 277

47 861

96 138

51,1

50,2

Fastighetsverksamhet

4 377

6 698

11 075

32 325

49 204

81 529

39,5

39,6

Företagstjänster

31 078

41 702

72 780

261 257

343 833

605 090

42,7

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

20 701

13 077

33 778

177 024

128 121

305 145

61,3

58,0

Utbildning

53 179

19 742

72 921

399 479

141 239

540 718

72,9

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

81 417

20 812

102 229

640 986

165 643

806 629

79,6

79,5

Kulturella och personliga tjänster

15 031

11 080

26 111

124 403

90 237

214 640

57,6

58,0

Näringsgren okänd

4 080

2 492

6 572

29 922

21 249

51 171

62,1

58,5

Totalt

295 283

312 266

607 549

2 377 373

2 594 546

4 971 919

48,6

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Skånes län

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

10 489

10 925

12 506

12 600

12 660

12 643

12 458

12 054

12 139

11 648

Tillverkning och utvinning

66 219

64 206

63 217

61 449

59 615

59 606

58 127

57 571

57 121

57 209

Energiförsörjning; miljöverksamhet

5 161

5 124

5 408

5 479

5 426

5 575

5 673

5 773

5 768

5 953

Byggverksamhet

36 261

38 010

40 102

40 008

39 512

39 822

41 017

42 552

43 953

45 598

Handel

71 958

74 703

77 020

77 909

78 469

77 700

79 442

80 737

81 589

82 548

Transport och magasinering

27 814

28 388

28 707

28 124

28 304

28 181

28 115

28 286

28 797

29 308

Hotell- och restaurangverksamhet

15 034

16 152

16 111

17 191

17 749

17 858

18 625

19 108

19 499

19 594

Information och kommunikation

18 141

17 741

17 942

18 030

18 192

18 440

18 667

19 990

21 066

22 124

Finans- och försäkringsverksamhet

7 791

7 779

7 719

7 636

7 819

7 938

7 917

8 027

7 921

8 101

Fastighetsverksamhet

8 691

8 833

9 172

9 338

9 644

10 040

10 396

10 559

11 075

11 075

Företagstjänster

58 336

63 130

64 928

66 450

65 988

66 411

68 720

68 808

71 057

72 780

Offentlig förvaltning och försvar

25 118

25 530

26 600

26 961

28 226

27 949

28 251

29 560

31 067

33 778

Utbildning

57 172

58 516

60 305

61 815

63 805

65 107

66 607

69 965

72 011

72 921

Vård och omsorg; sociala tjänster

87 257

88 289

89 176

90 749

92 544

95 313

98 676

103 003

102 496

102 229

Kulturella och personliga tjänster

22 383

22 681

23 415

24 385

24 999

25 478

25 688

26 013

26 362

26 111

Näringsgren okänd

5 743

7 587

7 749

7 781

7 578

7 499

7 443

6 810

7 184

6 572

Totalt

523 568

537 594

550 077

555 905

560 530

565 560

575 822

588 816

599 105

607 549

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Skånes län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009   

2010   

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

119

120

121

121

119

115

116

111

Tillverkning och utvinning

100

97

95

93

90

90

88

87

86

86

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

105

106

105

108

110

112

112

115

Byggverksamhet

100

105

111

110

109

110

113

117

121

126

Handel

100

104

107

108

109

108

110

112

113

115

Transport och magasinering

100

102

103

101

102

101

101

102

104

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

107

114

118

119

124

127

130

130

Information och kommunikation

100

98

99

99

100

102

103

110

116

122

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

99

98

100

102

102

103

102

104

Fastighetsverksamhet

100

102

106

107

111

116

120

121

127

127

Företagstjänster

100

108

111

114

113

114

118

118

122

125

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

106

107

112

111

112

118

124

134

Utbildning

100

102

105

108

112

114

117

122

126

128

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

102

104

106

109

113

118

117

117

Kulturella och personliga tjänster

100

101

105

109

112

114

115

116

118

117

Näringsgren okänd

100

132

135

135

132

131

130

119

125

114

Totalt

100

103

105

106

107

108

110

112

114

116

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta