Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Enköping 539 92,6 83,5 89,5 87,0 84,1 88,0 81,5 92,9 90,2
Heby 166 90,3 80,5 88,3 90,2 77,3 90,7 78,4 95,1 87,7
Håbo 304 96,0 84,9 89,6 87,6 87,0 92,6 87,2 93,0 90,3
Knivsta 284 96,1 88,6 92,5 92,5 88,8 91,7 75,9 94,3 92,9
Tierp 217 93,8 82,7 87,5 87,1 80,7 91,3 80,3 92,8 87,5
Uppsala 2 559 96,0 90,7 94,2 92,6 91,4 93,3 85,8 96,2 93,8
Älvkarleby 111 83,0 79,2 78,8 75,2 77,9 91,0 72,0 88,6 82,9
Östhammar 204 93,5 86,5 94,5 92,0 89,0 92,5 88,4 96,0 92,0
Uppsala län 4 384 94,8 88,0 92,3 90,7 88,5 92,2 84,0 95,0 92,1
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta