Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Enköping 463 96,5 93,2 93,1 91,2 96,5 88,0 89,1 92,9
Heby 155 95,5 94,1 93,4 94,1 94,1 92,1 85,5 96,1
Håbo 300 98,3 90,9 94,9 95,2 95,9 83,9 88,0 90,5
Knivsta 283 98,9 95,4 96,1 96,1 98,9 93,9 93,9 94,2
Tierp 193 96,8 94,7 93,6 91,0 95,2 86,1 85,6 94,6
Uppsala 2 402 99,1 95,7 94,9 97,4 98,3 94,3 93,2 96,8
Älvkarleby 97 94,8 92,7 92,7 94,8 94,8 91,5 87,2 92,5
Östhammar 201 96,9 93,8 93,8 95,9 97,4 86,2 81,5 97,4
Uppsala län 4 094 98,3 94,8 94,6 95,9 97,5 91,9 91,0 95,5
Riket 104 304 97,8 94,5 94,6 95,4 97,0 91,5 90,3 94,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta