Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2016

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 64 524 55 089 119 613 9,8 1 105 706 90,2
Uppsala län 9 887 6 306 16 193 10,3 140 463 89,7
Södermanlands län 7 334 4 290 11 624 10,0 104 982 90,0
Östergötlands län 10 822 7 230 18 052 8,6 191 015 91,4
Jönköpings län 9 060 6 107 15 167 8,6 162 158 91,4
Kronobergs län 6 475 3 129 9 604 9,8 88 504 90,2
Kalmar län 8 038 3 891 11 929 10,8 98 624 89,2
Gotlands län 3 116 1 208 4 324 15,8 23 016 84,2
Blekinge län 4 222 1 945 6 167 8,7 64 756 91,3
Skåne län 39 972 20 648 60 620 10,3 528 196 89,7
Hallands län 10 099 6 525 16 624 11,9 122 763 88,1
Västra Götalands län 44 956 29 755 74 711 9,0 759 239 91,0
Värmlands län 8 532 4 108 12 640 10,1 111 920 89,9
Örebro län 7 092 4 264 11 356 8,3 125 832 91,7
Västmanlands län 5 790 4 457 10 247 8,6 108 938 91,4
Dalarnas län 8 183 5 118 13 301 10,1 118 818 89,9
Gävleborgs län 8 038 4 350 12 388 9,7 115 796 90,3
Västernorrlands län 7 212 3 785 10 997 9,5 104 609 90,5
Jämtlands län 5 600 2 709 8 309 13,2 54 565 86,8
Västerbottens län 6 801 4 127 10 928 8,4 119 132 91,6
Norrbottens län 6 886 4 071 10 957 8,8 113 542 91,2
Riket 282 639 183 112 465 751 9,6 4 362 574 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta