Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Västerbottens län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västerbottens län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

69 090

2 590 052

1,2

5,8

Betesmark

2 407

449 842

0,0

1,0

Skogsmark, produktiv

3 268 000

23 503 000

55,5

52,5

Skogsmark, improduktiv

739 000

4 630 000

12,6

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

73 375

1 182 224

1,2

2,6

Täkter och gruvområden

6 353

66 027

0,1

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 489

37 665

0,0

0,1

Öppen myr

538 000

2 958 000

9,1

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

552 050

3 230 100

9,4

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

216 696

2 084 207

3,7

4,7

Vatten

421 075

4 012 388

7,2

9,0

Summa areal, hektar

5 887 535

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta