Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västmanlands län 415 325 311 347
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

254

214

206

226

2002

267

213

202

228

2003

277

224

207

236

2004

283

227

211

241

2005

304

233

220

251

2006

304

237

230

257

2007

320

249

238

269

2008

330

263

252

282

2009

347

273

261

293

2010

349

274

271

297

2011

367

285

278

309

2012

369

298

285

317

2013

376

307

288

323

2014

383

313

298

330

2015

399

322

304

339

2016

415

325

311

347

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

105

99

98

101

2003

109

104

100

105

2004

111

106

102

107

2005

119

109

107

111

2006

119

111

111

114

2007

126

116

116

119

2008

130

123

122

125

2009

136

127

127

130

2010

137

128

131

131

2011

144

133

135

137

2012

145

139

138

140

2013

148

143

140

143

2014

151

146

144

146

2015

157

150

147

150

2016

163

152

151

153

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

156

157

163

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta