Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2017

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 15 653 984 6 782
Uppsala län 1 648 061 4 467
Södermanlands län 2 006 400 6 887
Östergötlands län 2 327 972 5 089
Jönköpings län 1 804 617 5 052
Kronobergs län 881 560 4 463
Kalmar län 1 332 381 5 471
Gotlands län 436 328 7 447
Blekinge län 561 038 3 520
Skåne län 8 973 098 6 673
Hallands län 2 237 520 6 888
Västra Götalands län 11 584 758 6 852
Värmlands län 1 638 191 5 842
Örebro län 1 277 235 4 273
Västmanlands län 1 314 722 4 850
Dalarnas län 1 165 475 4 073
Gävleborgs län 1 221 382 4 276
Västernorrlands län 1 195 514 4 860
Jämtlands län 691 151 5 324
Västerbottens län 2 132 467 7 943
Norrbottens län 2 151 276 8 561
Riket 62 235 130 6 150

Primärkommunala investeringar 2011-2017. Tusental kronor

               

Region                  

2011            

2012              

2013            

2014            

2015            

2016            

2017              

Stockholms län

9 910 458

11 294 615

11 123 910

11 457 431

12 373 838

13 623 747

15 653 984

Uppsala län

1 057 236

1 126 024

1 000 773

2 875 131

1 402 292

1 060 800

1 648 061

Södermanlands län

1 031 224

1 195 723

1 491 782

1 685 470

1 288 828

1 104 134

2 006 400

Östergötlands län

1 539 320

1 569 249

1 496 432

1 889 063

1 747 761

1 861 213

2 327 972

Jönköpings län

1 537 803

1 631 132

1 436 567

1 609 524

1 724 764

1 850 733

1 804 617

Kronobergs län

880 747

843 372

778 305

922 951

805 052

793 031

881 560

Kalmar län

986 399

863 432

979 687

869 476

901 678

1 158 735

1 332 381

Gotlands län

315 565

268 693

270 577

356 023

432 671

616 396

436 328

Blekinge län

594 790

652 882

629 572

497 399

508 789

575 010

561 038

Skåne län

5 753 422

6 407 660

7 059 314

7 062 852

7 085 983

7 896 760

8 973 098

Hallands län

1 407 269

1 613 763

1 459 842

1 751 011

1 469 466

1 804 352

2 237 520

Västra Götalands län

5 924 788

6 974 664

6 700 941

7 085 346

8 198 323

9 201 890

11 584 758

Värmlands län

1 206 455

1 125 150

1 243 800

1 307 249

1 251 202

1 333 239

1 638 191

Örebro län

1 119 699

991 359

1 145 134

1 090 773

1 284 754

1 316 164

1 277 235

Västmanlands län

725 075

688 193

854 213

895 357

916 040

1 060 886

1 314 722

Dalarnas län

857 533

855 725

969 234

1 010 022

942 459

1 187 270

1 165 475

Gävleborgs län

658 666

741 007

662 317

768 581

950 050

985 800

1 221 382

Västernorrlands län

728 837

690 715

912 560

1 270 160

999 862

1 026 487

1 195 514

Jämtlands län

630 788

689 566

634 451

568 803

531 879

701 825

691 151

Västerbottens län

1 431 165

1 319 498

1 420 631

1 669 312

1 927 831

1 900 838

2 132 467

Norrbottens län

1 246 071

1 668 396

1 605 315

1 665 689

1 861 503

1 867 635

2 151 276

Riket

39 543 310

43 210 818

43 875 357

48 307 623

48 605 025

52 926 945

62 235 130

               

Investeringar per invånare, kronor

               

Region                  

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017              

Stockholms län

4 739

5 310

5 143

5 213

5 545

6 004

6 782

Uppsala län

3 122

3 293

2 897

8 240

3 959

2 935

4 467

Södermanlands län

3 783

4 352

5 374

6 005

4 543

3 833

6 887

Östergötlands län

3 571

3 618

3 418

4 273

3 922

4 117

5 089

Jönköpings län

4 551

4 810

4 210

4 675

4 959

5 247

5 052

Kronobergs län

4 770

4 537

4 159

4 880

4 207

4 075

4 463

Kalmar län

4 232

3 697

4 189

3 691

3 794

4 782

5 471

Gotlands län

5 506

4 694

4 734

6 218

7 539

10 627

7 447

Blekinge län

3 888

4 286

4 121

3 227

3 256

3 629

3 520

Skåne län

4 592

5 073

5 541

5 480

5 436

5 962

6 673

Hallands län

4 664

5 306

4 758

5 636

4 668

5 633

6 888

Västra Götalands län

3 725

4 358

4 149

4 341

4 973

5 504

6 852

Värmlands län

4 424

4 120

4 542

4 759

4 535

4 773

5 842

Örebro län

3 977

3 502

4 012

3 785

4 415

4 462

4 273

Västmanlands län

2 852

2 686

3 297

3 421

3 466

3 964

4 850

Dalarnas län

3 101

3 094

3 495

3 621

3 354

4 173

4 073

Gävleborgs län

2 385

2 679

2 383

2 745

3 371

3 464

4 276

Västernorrlands län

3 010

2 854

3 768

5 226

4 100

4 180

4 860

Jämtlands län

4 994

5 464

5 017

4 487

4 176

5 454

5 324

Västerbottens län

5 512

5 071

5 441

6 363

7 320

7 149

7 943

Norrbottens län

5 013

6 710

6 436

6 565

7 454

7 454

8 561

Riket

4 170

4 522

4 549

4 956

4 934

5 295

6 150

Källa: Statistiska centralbyrån

Primärkommunala investeringar 2011-2017. Index år 2011=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

Stockholms län

100

114

112

116

125

137

158

Uppsala län

100

107

95

272

133

100

156

Södermanlands län

100

116

145

163

125

107

195

Östergötlands län

100

102

97

123

114

121

151

Jönköpings län

100

106

93

105

112

120

117

Kronobergs län

100

96

88

105

91

90

100

Kalmar län

100

88

99

88

91

117

135

Gotlands län

100

85

86

113

137

195

138

Blekinge län

100

110

106

84

86

97

94

Skåne län

100

111

123

123

123

137

156

Hallands län

100

115

104

124

104

128

159

Västra Götalands län

100

118

113

120

138

155

196

Värmlands län

100

93

103

108

104

111

136

Örebro län

100

89

102

97

115

118

114

Västmanlands län

100

95

118

123

126

146

181

Dalarnas län

100

100

113

118

110

138

136

Gävleborgs län

100

113

101

117

144

150

185

Västernorrlands län

100

95

125

174

137

141

164

Jämtlands län

100

109

101

90

84

111

110

Västerbottens län

100

92

99

117

135

133

149

Norrbottens län

100

134

129

134

149

150

173

Riket

100

109

111

122

123

134

157

               

Investeringar per invånare. Index år 2011=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

Stockholms län

100

112

109

110

117

127

143

Uppsala län

100

105

93

264

127

94

143

Södermanlands län

100

115

142

159

120

101

182

Östergötlands län

100

101

96

120

110

115

143

Jönköpings län

100

106

93

103

109

115

111

Kronobergs län

100

95

87

102

88

85

94

Kalmar län

100

87

99

87

90

113

129

Gotlands län

100

85

86

113

137

193

135

Blekinge län

100

110

106

83

84

93

91

Skåne län

100

110

121

119

118

130

145

Hallands län

100

114

102

121

100

121

148

Västra Götalands län

100

117

111

117

134

148

184

Värmlands län

100

93

103

108

103

108

132

Örebro län

100

88

101

95

111

112

107

Västmanlands län

100

94

116

120

122

139

170

Dalarnas län

100

100

113

117

108

135

131

Gävleborgs län

100

112

100

115

141

145

179

Västernorrlands län

100

95

125

174

136

139

161

Jämtlands län

100

109

100

90

84

109

107

Västerbottens län

100

92

99

115

133

130

144

Norrbottens län

100

134

128

131

149

149

171

Riket

100

108

109

119

118

127

147

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta