Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Västmanlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västmanlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

101 501

2 590 052

17,9

5,8

Betesmark

6 924

449 842

1,2

1,0

Skogsmark, produktiv

341 000

23 503 000

60,3

52,5

Skogsmark, improduktiv

11 000

4 630 000

1,9

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

26 725

1 182 224

4,7

2,6

Täkter och gruvområden

1 195

66 027

0,2

0,1

Golfbanor o. skidpistar

800

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

18 000

2 958 000

3,2

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

450

3 230 100

0,1

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

4 174

2 084 207

0,7

4,7

Vatten

54 101

4 012 388

9,6

9,0

Summa areal, hektar

565 870

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta