Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 898

52 132

101 030

 

 

48 898

52 132

0,0

0,0

2,9

3,0

5-9

50 022

53 211

103 233

 

 

50 022

53 211

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

47 591

50 558

98 149

 

 

47 591

50 558

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

44 134

48 084

92 218

9 613

8 932

34 521

39 152

0,6

0,5

2,0

2,3

20-24

49 021

52 786

101 807

32 129

35 816

16 892

16 970

1,9

2,1

1,0

1,0

25-29

63 285

66 877

130 162

47 310

52 448

15 975

14 429

2,8

3,1

0,9

0,8

30-34

57 923

61 782

119 705

45 669

51 852

12 254

9 930

2,7

3,0

0,7

0,6

35-39

52 494

55 432

107 926

43 107

47 442

9 387

7 990

2,5

2,8

0,5

0,5

40-44

51 708

54 073

105 781

43 816

47 345

7 892

6 728

2,6

2,8

0,5

0,4

45-49

53 535

55 003

108 538

45 830

48 110

7 705

6 893

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

56 690

58 170

114 860

47 955

50 171

8 735

7 999

2,8

2,9

0,5

0,5

55-59

49 543

50 882

100 425

40 143

42 185

9 400

8 697

2,3

2,5

0,5

0,5

60-64

47 168

47 211

94 379

33 054

34 852

14 114

12 359

1,9

2,0

0,8

0,7

65-69

45 755

44 696

90 451

11 722

16 288

34 033

28 408

0,7

1,0

2,0

1,7

70-74

46 035

44 369

90 404

5 463

9 557

40 572

34 812

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

33 763

30 668

64 431

0

0

33 763

30 668

0,0

0,0

2,0

1,8

80-84

23 921

18 932

42 853

 

 

23 921

18 932

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

16 787

10 613

27 400

 

 

16 787

10 613

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 518

3 987

12 505

 

 

8 518

3 987

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 432

810

3 242

 

 

2 432

810

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

257

58

315

 

 

257

58

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

849 480

860 334

1 709 814

405 811

444 998

443 669

415 336

23,7

26,0

25,9

24,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta