Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,8 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 48,7 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden.

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 187

6 437

12 624

 

 

6 187

6 437

0,0

0,0

2,5

2,6

5-9

6 354

6 636

12 990

 

 

6 354

6 636

0,0

0,0

2,5

2,6

10-14

6 268

6 799

13 067

 

 

6 268

6 799

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

6 266

7 287

13 553

1 609

1 629

4 657

5 658

0,6

0,7

1,9

2,3

20-24

6 284

8 495

14 779

4 453

5 713

1 831

2 782

1,8

2,3

0,7

1,1

25-29

7 608

9 235

16 843

6 000

7 307

1 608

1 928

2,4

2,9

0,6

0,8

30-34

6 807

7 839

14 646

5 614

6 695

1 193

1 144

2,2

2,7

0,5

0,5

35-39

6 284

6 993

13 277

5 388

6 157

896

836

2,2

2,5

0,4

0,3

40-44

6 555

6 953

13 508

5 759

6 177

796

776

2,3

2,5

0,3

0,3

45-49

7 586

7 802

15 388

6 686

6 997

900

805

2,7

2,8

0,4

0,3

50-54

8 444

8 903

17 347

7 373

7 918

1 071

985

2,9

3,2

0,4

0,4

55-59

7 919

8 204

16 123

6 619

7 089

1 300

1 115

2,6

2,8

0,5

0,4

60-64

8 026

8 303

16 329

5 625

5 966

2 401

2 337

2,2

2,4

1,0

0,9

65-69

7 972

8 310

16 282

1 943

2 917

6 029

5 393

0,8

1,2

2,4

2,2

70-74

8 130

8 051

16 181

1 027

1 985

7 103

6 066

0,4

0,8

2,8

2,4

75-79

6 178

5 793

11 971

0

0

6 178

5 793

0,0

0,0

2,5

2,3

80-84

4 713

3 604

8 317

 

 

4 713

3 604

0,0

0,0

1,9

1,4

85-89

2 992

1 926

4 918

 

 

2 992

1 926

0,0

0,0

1,2

0,8

90-94

1 320

625

1 945

 

 

1 320

625

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

281

94

375

 

 

281

94

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

24

10

34

 

 

24

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 198

128 299

250 497

58 096

66 550

64 102

61 749

23,2

26,6

25,6

24,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta