Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,4 procent av totala befolkningen i Norrbottens län och 48,4 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Norrbottens län 2016-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden..

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 130

6 475

12 605

 

 

6 130

6 475

0,0

0,0

2,4

2,6

5-9

6 173

6 671

12 844

 

 

6 173

6 671

0,0

0,0

2,5

2,7

10-14

6 272

6 565

12 837

 

 

6 272

6 565

0,0

0,0

2,5

2,6

15-19

6 188

7 142

13 330

1 612

1 547

4 576

5 595

0,6

0,6

1,8

2,2

20-24

7 194

9 173

16 367

5 169

6 055

2 025

3 118

2,1

2,4

0,8

1,2

25-29

7 506

9 138

16 644

5 825

7 101

1 681

2 037

2,3

2,8

0,7

0,8

30-34

6 236

7 260

13 496

5 079

6 161

1 157

1 099

2,0

2,5

0,5

0,4

35-39

6 167

6 705

12 872

5 292

5 847

875

858

2,1

2,3

0,3

0,3

40-44

7 183

7 343

14 526

6 304

6 496

879

847

2,5

2,6

0,4

0,3

45-49

7 862

8 313

16 175

6 916

7 437

946

876

2,8

3,0

0,4

0,3

50-54

8 304

8 815

17 119

7 172

7 747

1 132

1 068

2,9

3,1

0,5

0,4

55-59

8 089

8 360

16 449

6 772

7 112

1 317

1 248

2,7

2,8

0,5

0,5

60-64

8 171

8 484

16 655

5 699

5 986

2 472

2 498

2,3

2,4

1,0

1,0

65-69

8 457

8 632

17 089

1 737

2 790

6 720

5 842

0,7

1,1

2,7

2,3

70-74

7 586

7 701

15 287

820

1 752

6 766

5 949

0,3

0,7

2,7

2,4

75-79

6 060

5 133

11 193

0

0

6 060

5 133

0,0

0,0

2,4

2,0

80-84

4 539

3 611

8 150

 

 

4 539

3 611

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

2 926

1 836

4 762

 

 

2 926

1 836

0,0

0,0

1,2

0,7

90-94

1 190

593

1 783

 

 

1 190

593

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

266

89

355

 

 

266

89

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

23

9

32

 

 

23

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

122 522

128 048

250 570

58 397

66 031

64 125

62 017

23,3

26,4

25,6

24,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta