Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Värmlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Värmlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

106 565

2 590 052

4,9

5,8

Betesmark

7 112

449 842

0,3

1,0

Skogsmark, produktiv

1 327 000

23 503 000

60,9

52,5

Skogsmark, improduktiv

132 000

4 630 000

6,1

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

55 546

1 182 224

2,5

2,6

Täkter och gruvområden

1 463

66 027

0,1

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 340

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

85 000

2 958 000

3,9

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

450

3 230 100

0,0

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

35 404

2 084 207

1,6

4,7

Vatten

427 032

4 012 388

19,6

9,0

Summa areal, hektar

2 178 912

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta