Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västmanlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västmanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

489

1 420

1 909

22 539

70 139

92 678

25,6

24,3

Tillverkning och utvinning

4 994

16 726

21 720

133 996

425 271

559 267

23,0

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

384

1 139

1 523

12 609

38 665

51 274

25,2

24,6

Byggverksamhet

858

8 167

9 025

34 730

328 787

363 517

9,5

9,6

Handel

5 634

7 404

13 038

265 307

326 332

591 639

43,2

44,8

Transport och magasinering

1 001

3 943

4 944

50 354

183 566

233 920

20,2

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

1 652

1 799

3 451

84 135

84 778

168 913

47,9

49,8

Information och kommunikation

558

1 680

2 238

60 030

149 621

209 651

24,9

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

545

433

978

48 277

47 861

96 138

55,7

50,2

Fastighetsverksamhet

797

1 100

1 897

32 325

49 204

81 529

42,0

39,6

Företagstjänster

6 124

8 653

14 777

261 257

343 833

605 090

41,4

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 153

2 730

6 883

177 024

128 121

305 145

60,3

58,0

Utbildning

10 088

3 089

13 177

399 479

141 239

540 718

76,6

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 914

4 036

21 950

640 986

165 643

806 629

81,6

79,5

Kulturella och personliga tjänster

2 608

1 693

4 301

124 403

90 237

214 640

60,6

58,0

Näringsgren okänd

561

529

1 090

29 922

21 249

51 171

51,5

58,5

Totalt

58 360

64 541

122 901

2 377 373

2 594 546

4 971 919

47,5

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Västmanlands län

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 693

1 758

2 104

2 121

2 068

2 019

2 007

1 940

1 962

1 909

Tillverkning och utvinning

23 178

23 440

23 942

24 103

23 666

23 169

22 585

21 971

21 281

21 720

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 312

1 296

1 318

1 298

1 327

1 382

1 418

1 478

1 484

1 523

Byggverksamhet

7 566

7 837

8 110

8 093

8 179

8 116

8 387

8 538

8 917

9 025

Handel

12 304

12 225

12 945

12 908

12 824

12 769

12 909

12 897

12 864

13 038

Transport och magasinering

4 252

4 750

4 844

4 901

5 034

4 674

4 802

4 775

4 836

4 944

Hotell- och restaurangverksamhet

2 406

2 593

2 621

2 807

2 982

3 073

3 053

3 099

3 345

3 451

Information och kommunikation

2 608

2 617

2 650

2 577

2 531

2 501

2 296

2 232

2 178

2 238

Finans- och försäkringsverksamhet

1 077

1 048

1 034

1 034

1 028

1 067

1 050

1 039

1 045

978

Fastighetsverksamhet

1 685

1 667

1 643

1 618

1 687

1 773

1 780

1 837

1 943

1 897

Företagstjänster

10 053

10 967

11 561

11 957

12 376

12 276

12 684

13 014

14 397

14 777

Offentlig förvaltning och försvar

5 666

5 972

6 034

5 821

6 099

6 466

6 447

6 666

6 705

6 883

Utbildning

11 841

11 407

11 274

11 275

11 508

11 813

11 960

12 400

12 654

13 177

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 717

18 367

18 560

19 113

19 610

20 027

21 015

21 862

21 811

21 950

Kulturella och personliga tjänster

3 878

3 887

3 945

4 067

4 213

4 129

4 304

4 375

4 309

4 301

Näringsgren okänd

990

960

1 024

1 162

1 159

1 227

1 099

1 062

1 161

1 090

Totalt

108 226

110 791

113 609

114 855

116 291

116 481

117 796

119 185

120 892

122 901

Källa: Statistiska centralbyrån

                     
                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Västmanlands län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

124

125

122

119

119

115

116

113

Tillverkning och utvinning

100

101

103

104

102

100

97

95

92

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

100

99

101

105

108

113

113

116

Byggverksamhet

100

104

107

107

108

107

111

113

118

119

Handel

100

99

105

105

104

104

105

105

105

106

Transport och magasinering

100

112

114

115

118

110

113

112

114

116

Hotell- och restaurangverksamhet

100

108

109

117

124

128

127

129

139

143

Information och kommunikation

100

100

102

99

97

96

88

86

84

86

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

96

96

95

99

97

96

97

91

Fastighetsverksamhet

100

99

98

96

100

105

106

109

115

113

Företagstjänster

100

109

115

119

123

122

126

129

143

147

Offentlig förvaltning och försvar

100

105

106

103

108

114

114

118

118

121

Utbildning

100

96

95

95

97

100

101

105

107

111

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

104

105

108

111

113

119

123

123

124

Kulturella och personliga tjänster

100

100

102

105

109

106

111

113

111

111

Näringsgren okänd

100

97

103

117

117

124

111

107

117

110

Totalt

100

102

105

106

107

108

109

110

112

114

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta