Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västmanlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västmanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

480

1 482

1 962

23 831

72 720

96 551

24,5

24,7

Tillverkning och utvinning

4 899

16 382

21 281

131 019

420 334

551 353

23,0

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

367

1 117

1 484

12 188

38 202

50 390

24,7

24,2

Byggverksamhet

880

8 037

8 917

32 733

321 710

354 443

9,9

9,2

Handel

5 579

7 285

12 864

263 993

323 536

587 529

43,4

44,9

Transport och magasinering

963

3 873

4 836

49 042

180 437

229 479

19,9

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 638

1 707

3 345

85 405

83 794

169 199

49,0

50,5

Information och kommunikation

554

1 624

2 178

58 115

144 783

202 898

25,4

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

587

458

1 045

47 916

47 173

95 089

56,2

50,4

Fastighetsverksamhet

824

1 119

1 943

31 528

48 602

80 130

42,4

39,3

Företagstjänster

6 070

8 327

14 397

255 321

336 343

591 664

42,2

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 048

2 657

6 705

169 434

123 653

293 087

60,4

57,8

Utbildning

9 700

2 954

12 654

394 770

139 924

534 694

76,7

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 836

3 975

21 811

646 250

165 888

812 138

81,8

79,6

Kulturella och personliga tjänster

2 598

1 711

4 309

123 505

89 913

213 418

60,3

57,9

Näringsgren okänd

628

533

1 161

31 080

21 751

52 831

54,1

58,8

Totalt

57 651

63 241

120 892

2 356 130

2 558 763

4 914 893

47,7

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Västmanlands län

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 634

1 693

1 758

2 104

2 121

2 068

2 019

2 007

1 940

1 962

Tillverkning och utvinning

26 276

23 178

23 440

23 942

24 103

23 666

23 169

22 585

21 971

21 281

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 407

1 312

1 296

1 318

1 298

1 327

1 382

1 418

1 478

1 484

Byggverksamhet

7 744

7 566

7 837

8 110

8 093

8 179

8 116

8 387

8 538

8 917

Handel

12 911

12 304

12 225

12 945

12 908

12 824

12 769

12 909

12 897

12 864

Transport och magasinering

4 546

4 252

4 750

4 844

4 901

5 034

4 674

4 802

4 775

4 836

Hotell- och restaurangverksamhet

2 513

2 406

2 593

2 621

2 807

2 982

3 073

3 053

3 099

3 345

Information och kommunikation

2 686

2 608

2 617

2 650

2 577

2 531

2 501

2 296

2 232

2 178

Finans- och försäkringsverksamhet

1 104

1 077

1 048

1 034

1 034

1 028

1 067

1 050

1 039

1 045

Fastighetsverksamhet

1 593

1 685

1 667

1 643

1 618

1 687

1 773

1 780

1 837

1 943

Företagstjänster

10 283

10 053

10 967

11 561

11 957

12 376

12 276

12 684

13 014

14 397

Offentlig förvaltning och försvar

5 727

5 666

5 972

6 034

5 821

6 099

6 466

6 447

6 666

6 705

Utbildning

12 098

11 841

11 407

11 274

11 275

11 508

11 813

11 960

12 400

12 654

Vård och omsorg; sociala tjänster

17 642

17 717

18 367

18 560

19 113

19 610

20 027

21 015

21 862

21 811

Kulturella och personliga tjänster

3 844

3 878

3 887

3 945

4 067

4 213

4 129

4 304

4 375

4 309

Näringsgren okänd

1 032

990

960

1 024

1 162

1 159

1 227

1 099

1 062

1 161

Totalt

113 040

108 226

110 791

113 609

114 855

116 291

116 481

117 796

119 185

120 892

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Västmanlands län. Index år=2008

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

108

129

130

127

124

123

119

120

Tillverkning och utvinning

100

88

89

91

92

90

88

86

84

81

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

93

92

94

92

94

98

101

105

105

Byggverksamhet

100

98

101

105

105

106

105

108

110

115

Handel

100

95

95

100

100

99

99

100

100

100

Transport och magasinering

100

94

104

107

108

111

103

106

105

106

Hotell- och restaurangverksamhet

100

96

103

104

112

119

122

121

123

133

Information och kommunikation

100

97

97

99

96

94

93

85

83

81

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

95

94

94

93

97

95

94

95

Fastighetsverksamhet

100

106

105

103

102

106

111

112

115

122

Företagstjänster

100

98

107

112

116

120

119

123

127

140

Offentlig förvaltning och försvar

100

99

104

105

102

106

113

113

116

117

Utbildning

100

98

94

93

93

95

98

99

102

105

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

104

105

108

111

114

119

124

124

Kulturella och personliga tjänster

100

101

101

103

106

110

107

112

114

112

Näringsgren okänd

100

96

93

99

113

112

119

106

103

113

Totalt

100

96

98

101

102

103

103

104

105

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta