Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2017 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västmanlands län

1 962

31 682

86 087

1 161

120 892

Riket

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västmanlands län

1,6

26,2

71,2

1,0

100

Riket

2,0

19,5

77,5

1,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2017

           

Västmanlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

1 634

35 427

74 947

1 032

113 040

2009

1 693

32 056

73 487

990

108 226

2010

1 758

32 573

75 500

960

110 791

2011

2 104

33 370

77 111

1 024

113 609

2012

2 121

33 494

78 078

1 162

114 855

2013

2 068

33 172

79 892

1 159

116 291

2014

2 019

32 667

80 568

1 227

116 481

2015

2 007

32 390

82 300

1 099

117 796

2016

1 940

31 987

84 196

1 062

119 185

2017

1 962

31 682

86 087

1 161

120 892

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2017. Index år 2008=100

           

Västmanlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

104

90

98

96

96

2010

108

92

101

93

98

2011

129

94

103

99

101

2012

130

95

104

113

102

2013

127

94

107

112

103

2014

124

92

107

119

103

2015

123

91

110

106

104

2016

119

90

112

103

105

2017

120

89

115

113

107

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta