Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 992

10 077

13 069

22 539

70 139

92 678

22,9

24,3

Tillverkning och utvinning

30 678

89 960

120 638

133 996

425 271

559 267

25,4

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 947

6 106

8 053

12 609

38 665

51 274

24,2

24,6

Byggverksamhet

5 862

54 534

60 396

34 730

328 787

363 517

9,7

9,6

Handel

48 327

58 613

106 940

265 307

326 332

591 639

45,2

44,8

Transport och magasinering

9 995

32 247

42 242

50 354

183 566

233 920

23,7

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

14 161

13 483

27 644

84 135

84 778

168 913

51,2

49,8

Information och kommunikation

8 102

23 151

31 253

60 030

149 621

209 651

25,9

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

5 560

4 638

10 198

48 277

47 861

96 138

54,5

50,2

Fastighetsverksamhet

5 602

8 494

14 096

32 325

49 204

81 529

39,7

39,6

Företagstjänster

44 948

64 370

109 318

261 257

343 833

605 090

41,1

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

28 980

19 738

48 718

177 024

128 121

305 145

59,5

58,0

Utbildning

67 277

22 677

89 954

399 479

141 239

540 718

74,8

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

111 995

27 279

139 274

640 986

165 643

806 629

80,4

79,5

Kulturella och personliga tjänster

19 838

14 064

33 902

124 403

90 237

214 640

58,5

58,0

Näringsgren okänd

4 616

3 271

7 887

29 922

21 249

51 171

58,5

58,5

Totalt

410 880

452 702

863 582

2 377 373

2 594 546

4 971 919

47,6

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Västra Götalands län

                     

Näringsgren

2009   

2010    

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

10 374

11 023

14 007

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

13 069

Tillverkning och utvinning

123 769

122 962

123 643

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

120 638

Energiförsörjning; miljöverksamhet

6 914

7 014

7 098

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

8 053

Byggverksamhet

47 520

49 717

51 821

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

60 396

Handel

96 309

99 479

100 560

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

106 940

Transport och magasinering

40 171

40 532

41 780

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

42 242

Hotell- och restaurangverksamhet

22 143

23 396

23 754

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

27 644

Information och kommunikation

22 643

22 788

23 822

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

31 253

Finans- och försäkringsverksamhet

10 014

9 937

9 860

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

10 198

Fastighetsverksamhet

11 543

11 965

12 320

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

14 096

Företagstjänster

74 607

78 209

83 930

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

109 318

Offentlig förvaltning och försvar

36 631

38 048

39 203

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

48 718

Utbildning

72 569

76 523

77 252

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

89 954

Vård och omsorg; sociala tjänster

122 123

124 493

124 818

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

139 274

Kulturella och personliga tjänster

30 471

30 886

31 648

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

33 902

Näringsgren okänd

7 731

7 119

8 947

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

7 887

Totalt

735 532

754 091

774 463

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

863 582

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Västra Götalands län index=2008

                     

Näringsgren

2009  

2010    

2011    

2012  

2013    

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

106

135

134

134

134

133

129

130

126

Tillverkning och utvinning

100

99

100

98

95

93

95

95

96

97

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

103

105

108

111

111

112

115

116

Byggverksamhet

100

105

109

110

111

113

116

120

124

127

Handel

100

103

104

105

106

106

107

108

110

111

Transport och magasinering

100

101

104

104

104

102

102

102

104

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

106

107

115

120

124

123

126

126

125

Information och kommunikation

100

101

105

109

111

112

112

125

130

138

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

98

98

98

98

99

101

102

102

Fastighetsverksamhet

100

104

107

107

115

113

115

118

120

122

Företagstjänster

100

105

112

117

118

120

127

132

141

147

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

107

109

113

114

116

122

127

133

Utbildning

100

105

106

108

110

112

114

119

123

124

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

102

104

106

108

111

115

115

114

Kulturella och personliga tjänster

100

101

104

107

107

107

109

110

111

111

Näringsgren okänd

100

92

116

120

113

115

122

115

106

102

Totalt

100

103

105

107

107

108

110

113

116

117

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta