Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västra Götalands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västra Götalands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 103

10 359

13 462

23 831

72 720

96 551

23,1

24,7

Tillverkning och utvinning

29 595

88 626

118 221

131 019

420 334

551 353

25,0

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 927

6 021

7 948

12 188

38 202

50 390

24,2

24,2

Byggverksamhet

5 464

53 435

58 899

32 733

321 710

354 443

9,3

9,2

Handel

47 842

57 844

105 686

263 993

323 536

587 529

45,3

44,9

Transport och magasinering

9 973

31 881

41 854

49 042

180 437

229 479

23,8

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

14 438

13 453

27 891

85 405

83 794

169 199

51,8

50,5

Information och kommunikation

7 597

21 787

29 384

58 115

144 783

202 898

25,9

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

5 624

4 637

10 261

47 916

47 173

95 089

54,8

50,4

Fastighetsverksamhet

5 420

8 453

13 873

31 528

48 602

80 130

39,1

39,3

Företagstjänster

43 045

62 225

105 270

255 321

336 343

591 664

40,9

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

27 376

19 063

46 439

169 434

123 653

293 087

59,0

57,8

Utbildning

66 730

22 702

89 432

394 770

139 924

534 694

74,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

113 215

27 582

140 797

646 250

165 888

812 138

80,4

79,6

Kulturella och personliga tjänster

19 816

13 996

33 812

123 505

89 913

213 418

58,6

57,9

Näringsgren okänd

4 787

3 413

8 200

31 080

21 751

52 831

58,4

58,8

Totalt

405 952

445 477

851 429

2 356 130

2 558 763

4 914 893

47,7

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Västra Götalands län

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010    

2011    

2012  

2013    

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

10 003

10 374

11 023

14 007

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

Tillverkning och utvinning

138 581

123 769

122 962

123 643

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

Energiförsörjning; miljöverksamhet

6 774

6 914

7 014

7 098

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

Byggverksamhet

48 635

47 520

49 717

51 821

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

Handel

99 214

96 309

99 479

100 560

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

Transport och magasinering

42 443

40 171

40 532

41 780

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

Hotell- och restaurangverksamhet

21 734

22 143

23 396

23 754

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

Information och kommunikation

23 719

22 643

22 788

23 822

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

Finans- och försäkringsverksamhet

10 274

10 014

9 937

9 860

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

Fastighetsverksamhet

11 329

11 543

11 965

12 320

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

Företagstjänster

78 610

74 607

78 209

83 930

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

Offentlig förvaltning och försvar

37 256

36 631

38 048

39 203

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

Utbildning

74 407

72 569

76 523

77 252

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

Vård och omsorg; sociala tjänster

122 500

122 123

124 493

124 818

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

Kulturella och personliga tjänster

29 897

30 471

30 886

31 648

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

Näringsgren okänd

8 140

7 731

7 119

8 947

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

Totalt

763 516

735 532

754 091

774 463

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Västra Götalands län

                     

Näringsgren

2008   

2009   

2010    

2011     

2012   

2013    

2014   

2015   

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

10 003

10 374

11 023

14 007

13 947

13 931

13 877

13 794

13 332

13 462

Tillverkning och utvinning

138 581

123 769

122 962

123 643

120 799

117 698

115 567

117 288

117 753

118 221

Energiförsörjning; miljöverksamhet

6 774

6 914

7 014

7 098

7 263

7 459

7 643

7 664

7 768

7 948

Byggverksamhet

48 635

47 520

49 717

51 821

52 448

52 532

53 555

55 200

57 064

58 899

Handel

99 214

96 309

99 479

100 560

101 250

101 844

102 553

102 999

104 376

105 686

Transport och magasinering

42 443

40 171

40 532

41 780

41 688

41 589

41 168

41 145

41 114

41 854

Hotell- och restaurangverksamhet

21 734

22 143

23 396

23 754

25 367

26 633

27 358

27 150

27 799

27 891

Information och kommunikation

23 719

22 643

22 788

23 822

24 612

25 201

25 388

25 397

28 368

29 384

Finans- och försäkringsverksamhet

10 274

10 014

9 937

9 860

9 861

9 791

9 776

9 912

10 127

10 261

Fastighetsverksamhet

11 329

11 543

11 965

12 320

12 334

13 310

13 002

13 325

13 636

13 873

Företagstjänster

78 610

74 607

78 209

83 930

87 477

88 187

89 373

94 721

98 126

105 270

Offentlig förvaltning och försvar

37 256

36 631

38 048

39 203

39 789

41 264

41 942

42 319

44 550

46 439

Utbildning

74 407

72 569

76 523

77 252

78 049

79 546

81 169

82 563

86 675

89 432

Vård och omsorg; sociala tjänster

122 500

122 123

124 493

124 818

127 548

129 517

131 322

135 731

140 835

140 797

Kulturella och personliga tjänster

29 897

30 471

30 886

31 648

32 610

32 753

32 716

33 310

33 555

33 812

Näringsgren okänd

8 140

7 731

7 119

8 947

9 281

8 753

8 871

9 395

8 872

8 200

Totalt

763 516

735 532

754 091

774 463

784 323

790 008

795 280

811 913

833 950

851 429

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Västra Götalands län index=2007

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

110

140

139

139

139

138

133

135

Tillverkning och utvinning

100

89

89

89

87

85

83

85

85

85

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

104

105

107

110

113

113

115

117

Byggverksamhet

100

98

102

107

108

108

110

113

117

121

Handel

100

97

100

101

102

103

103

104

105

107

Transport och magasinering

100

95

95

98

98

98

97

97

97

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

102

108

109

117

123

126

125

128

128

Information och kommunikation

100

95

96

100

104

106

107

107

120

124

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

97

96

96

95

95

96

99

100

Fastighetsverksamhet

100

102

106

109

109

117

115

118

120

122

Företagstjänster

100

95

99

107

111

112

114

120

125

134

Offentlig förvaltning och försvar

100

98

102

105

107

111

113

114

120

125

Utbildning

100

98

103

104

105

107

109

111

116

120

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

102

102

104

106

107

111

115

115

Kulturella och personliga tjänster

100

102

103

106

109

110

109

111

112

113

Näringsgren okänd

100

95

87

110

114

108

109

115

109

101

Totalt

100

96

99

101

103

103

104

106

109

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta