Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

3 686

961 117

Tjänsteproducenter

8 295

1 962 283

Offentlig förvaltning

4 676

795 511

Ej branschfördelat

1 968

480 103

Summa

18 625

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

19,8

22,9

Tjänsteproducenter

44,5

46,7

Offentlig förvaltning

25,1

18,9

Ej branschfördelat

10,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta