Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2017-05-30
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.
PDF
Diagram nuläge

Skyddad natur 2016-12-31

         

Jämtlands län

       

 

Antal    

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

1

10 378

10 358

99,8

Naturreservat

149

528 689

497 837

94,2

Naturvårdsområden

0

0

0

 

Djur- och växtskyddsområde

18

949

665

70,1

Skogligt biotopskyddsområde

382

1 835

1 832

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

0

0

0

0

         

Riket

       

 

Antal

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

29

739 450

631 315

85,4

Naturreservat

4 507

4 638 018

3 804 891

82,0

Naturvårdsområden

88

108 364

72 634

67,0

Djur- och växtskyddsområde

1 539

102 817

61 480

59,8

Skogligt biotopskyddsområde

7 743

27 447

27 386

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

107

277

252

91,0

Källa: Statistiska Centralbyrån samt Naturvårdsverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta