Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

29 090

961 117

Tjänsteproducenter

39 744

1 962 283

Offentlig förvaltning

23 580

795 511

Ej branschfördelat

11 304

480 103

Summa

103 718

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

28,0

22,9

Tjänsteproducenter

38,3

46,7

Offentlig förvaltning

22,7

18,9

Ej branschfördelat

10,9

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta